Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Održane radionice o zdravim stilovima života i očuvanju okoliša za djecu u Privremenim prihvatnim centrima Sedra i Borići

U septembru i oktobru u Privremenim prihvatnim centrima za smještaj porodica sa djecom i ostale ranjive kategorije, Sedra u Cazinu i Borići u Bihaću, Udruženje Lan iz Bihaća održalo je šest radionica o zdravim stilovima života i očuvanju okoliša, u okviru projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“. Sve radionice bile su namijenjene za djecu od 8 do 12 godina.

Projekt implementira Međunarodna organizacija za migracije Bosna i Hercegovina (IOM) i Udruženje Lan kao primalac granta, a realizira se u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II, za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

Osnovni cilj projekta je razviti potrebu veće brige za zdravlje, podići svijest, odgovornost  i kritičko mišljenje kod djece, roditelja i ostalih korisnika centara o važnosti očuvanja čovjekove prirodne sredine.

Kroz održane radionice bila nam je namjera osvijestiti djecu o važnosti zdrave ishrane, očuvanja okoliša i pravilnog razvrstavanja otpada, razviti im sposobnost odgovornog odnosa prema životnoj okolini, upozoriti ih na opasnosti nezdravih obroka i omogućiti im stjecanje znanja i vještina o zdravstvenim i higijenskim navikama.

Zdrava hrana bila je tema prve radionice. Kroz radionicu djeca su se imala priliku upoznati sa zdravom i nezdravom hranom, piramidom ishrane, pogledali su nekoliko edukativnih kratkih filmova o zdravoj hrani i dobili savjete o tome kako treba izgledati zdrav obrok. Kroz edukativne igre i upotrebu različitih materijala, kroz učenje i zabavu, djeca su se zabavila i naučila mnogo toga novog i korisnog o zdravoj ishrani. Za kraj prve radionice, moderatorice su uz asistenciju djece pripremile zdrave obroke koje su nakon toga degustirali učesnici radionice i svi korisnici centara i uposleni mogli su pogledati izložbu radova koja je nastala na radionici.

Tokom druge radionice djeca su učila o pravilnom razvrstavanju otpada. Na praktičnim primjerima demonstrirali su kako se recikliranjem spašava planeta Zemlja, upoznali smo ih sa spremnicima za odlaganje i prema bojama odlagali su različite vrste otpada u odgovarajuće spremnike. Za kreativne radionice koristili su karton, stari papir, plastiku i čepove. Djeca su naučila kako se prave avioni i kape od starog papira i bili oduševljeni svojim rukotvorinama. Djeca su za sami kraj radionice su od plastičnih čepova pravili plakat sa ekološkom porukom „SAVE THE PLANET“.

Tokom treće radionice djeca su koristeći papirne tanjure crtala ili pravila od plastelina ono što posebno vole u prirodi. I na ovoj radionici djeca su naučila kako materijale koje smatramo otpadom možemo iskoristiti za pravljenje privjesaka ili figura. Pokazala su veliku kreativnost i i nadarenost. Vrlo zanimljiva radionica bila je „The Tree of Life“ gdje su djeca na drvo postavljala poruke sa svojim životnim prioritetima. Za sami kraj radionice djeca su napravila dva MURALA MIRA, koje ćemo pokloniti učesnicima naših radionica iz lokalnog stanovništva (Asocijacija srednjoškolaca – Lokalni tim Bihać i Osnovna škola „Ostrožac“).

Želeći povećati socijalnu uključenost između djece u centrima i djece iz lokalne zajednice, realizirale smo dvije dodatne aktivnosti, koje nisu bile planirane projektom, ali su doprinijele širenju svijesti djecom i  među mladima iz lokalne zajednice o životu i potrebama djece u pokretu.  Članovi i članice Asocijacije srednjoškolaca – Lokalni tim Bihać su  na Međunarodni dan nenasilja održali radionicu tokom koje su napisali mirovne poruke za djecu u centrima Sedra i Borići. Djeca u centrima su bila vrlo sretna i iznenađena kad su dobila korpe s porukama i slatkišima od učenika srednjih škola iz Bihaća.  Moderatorice su djeci prevodile poruke mira i prenijele pozdrave i dobre želje  djece iz lokalne zajednice koja nažalost zbog trenutne epidemiološke situcije nisu mogla doći da se zajedno druže.

Jedno odjeljenje Osnovne škola „Ostrožac“ je prisustvovalo kreativnoj radionici na temu zdrave ishrane koju je realizirala njihova učiteljica. Učenici drugih odjeljenja također su bili uključeni kroz razgledanje prigodne izložbe. U Osnovnu školu Ostrožac idu i djeca iz Privremenog prihvatnog centra Sedra, tako da su na ovaj način i ona bili uključena u radionicu i mogla su se više upoznati sa temom na vrlo kreativan i zanimljiv način. Dio materijala koji su pripremili učenici škole, poklonjen je djeci u Sedri. Uključivanjem mladih iz lokalne zajednice poslali smo poruku protiv isključivanja, stereotipa, predrasuda i diskriminacije.

In September and October in the Temporary Reception Centers for families with children and other vulnerable categories, Sedra in Cazin and Borići in Bihać, the Lan Association from Bihać held six workshops on healthy lifestyles and environmental protection, within the project “Planet Earth is home to all of us ”. All workshops were intended for children aged 8 to 12 years.

The project is implemented by the International Organization for Migration Bosnia and Herzegovina (IOM) and the Lan Association as the recipient of the grant, and is implemented within the project “Regional support for protective and sensitive migration management in the Western Balkans and Turkey – Phase II, funded by the European Union.

The main goal of the project is to develop the need for greater health care, raise awareness, responsibility and critical thinking among children, parents and other users of the centers about the importance of preserving the human natural environment.

Through the workshops, we intended to make children aware of the importance of healthy nutrition, environmental protection and proper waste sorting, develop their ability to treat the environment responsibly, warn them of the dangers of unhealthy meals and enable them to acquire knowledge and skills about health and hygiene habits.

Healthy food was the topic of the first workshop. Through the workshop, the children had the opportunity to get acquainted with healthy and unhealthy food, the food pyramid, watched several educational short films about healthy food and received advice on what a healthy meal should look like. Through educational games and the use of different materials, through learning and fun, the children had fun and learned a lot of new and useful things about healthy eating. At the end of the first workshop, the moderators, with the assistance of children, prepared healthy meals which were then tasted by the workshop participants and all users of the centers and employees were able to see the exhibition of works created at the workshop.

During the second workshop, the children learned about proper waste sorting. On practical examples, they demonstrated how recycling saves the planet Earth, we introduced them to disposal tanks and according to the colors they disposed of different types of waste in appropriate containers. They used cardboard, old paper, plastic and corks for creative workshops. The children learned how to make airplanes and hats from old paper and were delighted with their handicrafts. At the very end of the workshop, the children made a poster with plastic messages with the ecological message “SAVE THE PLANET”.

During the third workshop, the children used paper plates to draw or make out of plasticine what they especially like in nature. And in this workshop, the children learned how materials we consider waste can be used to make pendants or figures. They showed great creativity and talent. A very interesting workshop was “The Tree of Life” where children posted messages with their life priorities on a tree. At the very end of the workshop, the children made two MURALS OF PEACE, which we will give to the participants of our workshops from the local population (Association of High School Students – Local Team Bihać and Elementary School “Ostrožac”).

Wanting to increase social inclusion between children in the centers and children from the local community, we implemented two additional activities, which were not planned by the project, but contributed to spreading awareness among children and young people from the local community about life and needs of children on the move. Members of the Association of High School Students – Local Team Bihać held a workshop on the International Day of Nonviolence, during which they wrote peace messages for children in the centers Sedra and Borići. The children in the centers were very happy and surprised when they received baskets with messages and sweets from high school students from Bihać. The moderators translated messages of peace to the children and conveyed greetings and good wishes from children from the local community who, unfortunately due to the current epidemiological situation, could not come to socialize together.

One class of the Elementary School “Ostrožac” attended a creative workshop on the topic of healthy eating, which was realized by their teacher. Students from other classes were also involved through a tour of the commemorative exhibition. Children from the Temporary Reception Center Sedra also go to the Elementary School Ostrožac, so in this way they were included in the workshop and could get to know the topic more in a very creative and interesting way. Part of the material prepared by the students of the school was donated to the children in Sedra. By involving young people from the local community, they sent a message against exclusion, stereotypes, prejudices and discrimination.