Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom"

Udruženje Lan iz Bihaća u okviru projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“ organiziralo posjetu kinu / The Lan Association from Bihać organized a visit to the cinema within the project “Planet Earth is home to all of us”

Međunarodna organizacija za migracije Bosna i Hercegovina (IOM) i Udruženje Lan iz Bihaća kao primalac granta realiziraju projekt „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“, u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II“, za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

Tokom mjeseca decembra organizirali smo različite aktivnosti za djecu iz privremenih prihvatnih centara za prihvat porodica sa djecom i ostalih ranjivih kategorija Borići i Sedra i njihove vršnjake iz lokalne zajednice. Jedna od značajnih aktivnosti, koja je veoma razveselila djecu, bila je organizirana posjeta kinu i razgledanje kulturno-historijskih znamenitosti našeg grada i okoline, u pratnji turističkog vodiča.

Razgledanje grada i odlazak u kino za djecu iz centra Borići i njihove vršnjake iz lokalne zajednice organizirano je 5. decembra, a za djecu iz Sedre 12. decembra.

U partnerstvu s menadžmentom privremenih prihvatnih centara proveli smo sve pripremne aktivnosti koje su se odnosile na odabir djece i dobijanje saglasnosti roditelja, osiguranje prijevoza i sigurnog boravka u kinu Cinestar.

Djeca iz Borića, zajedno sa svojim vršnjacima iz lokalne zajednice, uključujući i grupu djece iz romske zajednice,  uživala su u gledanju filma Scooby Doo, uz kokice i voćne sokove, a nakon projekcije zajedno su ručali i razmjenjivali utiske o filmu koji  se svima veoma svidio. Njihova vesela i nasmijana lica govorila su više nego hiljade riječi. Većina djece izrazila je želju da se ova aktivnost ponovi. Bilo je to jedno posebno iskustvo, događaj koji će svi dugo pamtiti.

Djeca iz Sedre, zajedno sa svojim vršnjacima iz Osnovne škole Ostrožac, su prije gledanja filma posjetila Stari grad Ostrožac, koji se nalazi u blizini centra, a nalazi se na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Turistički vodič im je na zanimljiv i djeci blizak način ispričao historijat ovog zanimljivog i tajanstvenog dvorca, koji je značajan dio turističke ponude našeg kraja.

Kino je i za ovu grupu djece, kojoj su se pridružili njihovi vršnjaci iz lokalne zajednice, bilo poseban događaj. Prisustvovali su projekciji filma Crvencipelica i sedam patuljaka koji ih je oduševio. Film na zabavan način šalje djeci poruke da treba biti vjeran sebi, prihvatiti i voljeti sebe, ali i druge i drugačije, jer jedino tada možemo naći svoju sreću. Nakon gledanja filma djeca su se zabavila uz pizzu i sokove, uživajući u druženju. Bili smo sretni i ponosni gledajući ih kako se druže, razgovaraju, kako su svi različiti i jedinstveni, kako im zapravo malo treba da budu sretni.

Za sve članice Udruženja Lan i naše vrijedne volontere, ovo je bilo jedno lijepo i emotivno iskustvo. Sretne smo što smo u ovom nesigurnom i teškom vremenu uspjele izmamiti osmijehe na licima djece i barem na kratko vrijeme im pružiti nešto što će ih usrećiti i vratiti im vjeru i nadu.

The International Organization for Migration Bosnia and Herzegovina (IOM) and the Lan Association from Bihać, as the recipient of the grant, are implementing the project “Planet Earth is home to all of us”, within the project “Regional Support to Protection -Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey – Phase II”, funded by the European Union.

During the month of December, we organized various activities for children from temporary reception centers for the reception of families with children and other vulnerable categories Borići and Sedra and their peers from the local community. One of the significant activities, which made the children very happy, was an organized visit to the cinema and sightseeing of the cultural and historical sights of our city and its surroundings, accompanied by a tourist guide.

Sightseeing of the city and going to the cinema for children from the center Borići and their peers from the local community was organized on December 5, and for the children from Sedra on December 12.

In partnership with the management of the temporary reception centers, we carried out all the preparatory activities related to the selection of children and obtaining parental consent, ensuring transportation and a safe stay at the Cinestar cinema.

The children from Borići, together with their peers from the local community, including a group of children from the Roma community, enjoyed watching the film Scooby Doo, with popcorn and fruit juices, and after the film they had lunch together and exchanged impressions of the film that everyone liked. Their happy and smiling faces spoke more than a thousand words. Most of the children expressed a desire for this activity to be repeated. It was a special experience, an event that everyone will remember for a long time.

Before watching the film, the children from Sedra, together with their peers from the Ostrožac Elementary School, visited the Old Town of Ostrožac, which is located near the center and is on the list of national monuments of Bosnia and Herzegovina. The tourist guide told them in an interesting and about the history of this interesting and mysterious castle, which is a significant part of the tourist offer of our region.

The cinema was also a special event for this group of children, who were joined by their peers from the local community. They attended the screening of the film Red Shoes and the Seven Dwarfs, which delighted them. The film sends messages to children in a fun way that they should be true to themselves, accept and love themselves, but also others and different, because only then can we find our happiness. After watching the film, the children had fun with pizza and juices, enjoying the company of each other. We were happy and proud to see them hanging out, talking how different and unique they all are, how little they really need to be happy.

For all members of the Lan Association and our hard-working volunteers, this was a beautiful and emotional experience. We are happy that in this uncertain and difficult time we managed to elicit smiles on the faces of children and at least for a short time provide them with something that will make them happy and restore their faith and hope.