Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Udruženje Lan iz Bihaća realizira novi projekt „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“

Udruženje Lan iz Bihaća realizira projekt „Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju“ u okviru projekta NAGE – Networking and Advocacy for Green Economy (Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju) koji provodi  Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt finansira Evropska unija.

Projekt se realizira od 1. marta do 30. juna 2021. godine u gradu Bihaću. Partneri projekta “Ranim odgojem i obrazovanjem prema održivom razvoju” su Katolički školski centar “Ivan Pavao II” i dječiji vrtići Filii i Pinokio.

Pojam održivog razvoja se najčešće dovodi u vezu sa zaštitom životne sredine, planiranjem društvenog razvoja, ekološkim, ekonomskim i političkim pitanjima. Održivi razvoj spaja brigu za živi svijet na planeti Zemlji i za očuvanje kapaciteta prirodnih resursa sa društvenim i ekološkim izazovima koji stoje pred svakim društvom, državom i čovječanstvom kao cjelinom. Održivi razvoj predstavlja proces prema postizanju ravnoteže između ekoloških, ekonomskih i društvenih faktora sa ciljem zadovoljavanja potreba sadašnjih i budućih generacija. Jedino aktivni i osviješteni građani mogu pomoći u mijenjanju svijeta nabolje, a to najlakše postižemo odgojem i obrazovanjem.

Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj predstavlja dug i težak proces čiji je cilj razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti za odgovorno ponašanje. Jedna od sastavnica odgoja i obrazovanja za održivi razvoj je odgoj i obrazovanje za zaštitu životne sredine čiji je cilj stvaranje ekološki osviještenih ljudi koji će se, kada to bude potrebno, zalagati za očuvanje životne sredine.

Opći cilj projekta je razvijanje osjetljivosti i razumijevanja djece za prirodne procese i njihovu međusobnu zavisnost, izgradnja stavova i pozitivnog odnosa prema životnoj sredini i održivom razvoju.

Specifični ciljevi:

  • Povećanje znanja djece o ekološkim problemima, njegovanje pozitivnih stavova prema okolini  i razvoj ekoloških vještina
  • Razvoj kompetencija  odgajatelja i nastavnika razredne nastave potrebnih za implementaciju odgoja i obrazovanja za održiv razvoj  ( skup kompetencija glave, srca i ruku)
  • Osiguranje vidljivosti i prepoznatljivosti projektnih aktivnosti u lokalnoj  zajednici.

Ciljne grupe projekta su djeca iz dvije predškolske ustanove, djeca ranog školskog uzrasta i odgajatelji/odgajateljice i nastavnici/nastavnice iz predškolskih ustanova i škole koji su partneri projekta.

Djeca predškolskog i djeca ranog školskog uzrasta kroz edukativne radionice, u skladu sa svojim uzrasnim mogućnostima, steći će određena znanja, vještine i sposobnosti za djelovanje na očuvanju prirodne okoline. Odgajatelji i nastavnici razredne nastave kroz dvodnevni trening steći će dodatne kompetencije za odgoj i obrazovanje za održivi razvoj.

Naša je ideja i glavni problem koji želimo rješavati ovim projektom da odgoj i obrazovanje o značaju održivog razvoja krene od najmlađih, jer su upravo oni najspremniji učiti i kroz proces odgoja i obrazovanja postati aktivni i odgovorni građani, svjesni da imamo  jednu planetu koja može opstati samo uz promjenu našeg odnosa prema njoj.

Ključnu ulogu u razvijanju ekološke svijesti i svijesti o važnosti održivog razvoja imaju porodica i odgojno-obrazovne ustanove u kojima dijete provodi najviše vremena. Kada je riječ o ranom odgoju i obrazovanju, odgajatelji i učitelji svojim primjerom trebaju djeci pokazati kako se ponašati odgovorno prema okolini i društvu te i sami puno učiti i usavršavati se, jer djeca najbolje uče po modelu, ali trebaju i imati vještine potrebne za prenošenje znanja djeci i motivirati ih različitim aktivnostima i igrama.

Djeca predškolskog i ranog školskog uzrasta moraju odrastati svjesna značaja svakog malog pojedinačnog i zajedničkog doprinosa očuvanju prirodne sredine i razumnog, održivog lokalnog razvoja. Odgoj za održivi razvoj doprinijet će stvaranju generacija koje će razumjeti i znati zbog čega je važno aktivno čuvati okolinu i racionalno koristiti resurse. Suština i budućnost održivog razvoja je u stvaranju i jačanju kompetencija svakog ljudskog bića da zna, može i želi razumjeti značaj održivog razvoja za opstanak  planete i da u svojoj lokalnoj sredini djeluje u skladu s tim.