Projekti

Živimo u dobu stalnih promjena, u vremenu u kojem tehnologija i nove spoznaje sve više prožimaju naš svakodnevni život i poslovanje. Da bi smo se prilagodili dinamičnom okruženju, potrebno je da učimo od najboljih, da djelujemo proaktivno, da budemo spremni. Članovi našeg udruženja učestvovali su u realizaciji projekata inkluzivnog obrazovanja i obuke (uvođenje inkluzivnog obrazovanja u redovne škole, različitost u formalnom i neformalnom sektoru, razvoj društvenih, građanskih, multikulturalnih  kompetencija i medijske pismenosti, rješavanje problema vršnjačkog nasilja, smanjenje riazlika u ishodima učenika iz ugroženih sredina, školskog menadžmenta, strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih koji podržavaju razvoj, razmjenu i primjenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promoviraju saradnju, uzajamno učenje i razmjenu iskustava,  podizanje nivoa dostignuća u kompetencijama cjeloživotnog učenja kroz formalno i neformalno obrazovanje i obuke na svim uzrastima.

PROJEKT „OSTAJEM U ŠKOLI“

Tačan broj djece koju roditelji ne upišu u obaveznu osnovnu školu u BiH nije poznat jer za sada nema službene evidencije. Prema dostupnim procjenama, četiri posto djece od ukupnog broja uopće ne bude upisano u osnovnu školu. U okviru projekta “Bright4All” – Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini koji finansira Evropska unija, a realizira Save the Children, u suradnji sa partnerskim organizacijama Udruženje „Žene sa Une“ iz Bihaća i Omladinski centar „Vermont“ iz Brčkog, provode se različite aktivnosti u suradnji sa lokalnim organizacijama civilnog društva na uspostavljanju i promociji inovativnih rješenja za pružanje usluga na nivou lokalnih zajednica za djecu koja su napustila obrazovanje i djecu u riziku od ranog napuštanja školovanja na ciljanim lokacijama.

Jedna od aktivnosti projekta, koje realizira Udruženje „Lan“ je provođenje desetomjesečnog projekta „Ostajem u školi“ u osam osnovnih škola Grada Bihaća.

Zbog čega naziv projekta: „Ostajem u školi“? Zašto je važno da svako dijete iskoristi svoje univerzalno pravo na obrazovanje?

Djeca koja se ne nalaze u sistemu odgoja i obrazovanja ili djeca koja su napustila školu prije završetka barem obaveznog obrazovanja, nalaze se u opasnosti od društvene isključenosti i siromaštva, kao i od smanjenih šansi da ispune svoje pune potencijale kao aktivni građani i akteri na tržištu rada.

Projekt „Ostajem u školi“ se realizira u osnovnim školama Grada Bihaća i njime je obuhvaćeno oko 1000 direktnih i indirektnih korisnika (djece, nastavnika, roditelja, predstavnika lokalne zajednice, obrazovnih vlasti i nevladinih organizacija).

Predviđene aktivnosti realiziraju se od decembra 2018. do oktobra 2019. godine. Organizirano je 40 radionica za djecu, roditelje i nastavnike, okrugli stolovi, posjete učenika /učenica osnovne škole srednjim školama.

Cilj projekta „Ostajem u školi“ je da se doprinese smanjenju ranog napuštanja škole kroz efikasnu prevenciju i intervenciju na nivou škole i zajednice te da se djeci u riziku napuštanja škole osiguraju šanse za stjecanje obrazovanja, priprema za dalje obrazovanje, da se podigne svijest da učenikovi roditelji imaju partnera u školi, a da je škola ustanova koja pomaže roditeljima u situaciji kako pomoći učenicima koji izostaju s nastave.

PROJEKT “ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE”

Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja  se kroz svoj rad i aktivnosti zalaže za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana BiH. Projektom “Zajedno možemo više” pridružujemo se brojnim nevladinim organizacijama koje se zalažu za uspostavu trajnog i stabilnog mira u regionu bivše Jugoslavije.

Projekt „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u” koji provode Fond za humanitarno pravo iz Srbije, Centar za građansko obrazovanje (CGO) iz Crne Gore, DOCUMENTA – Centar za suočavanje sa prošlošću i Inicijativa mladih za ljudska prava iz Hrvatske, Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije, Fond za humanitarno pravo sa Kosova, Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu iz Bosne i Hercegovine, Udruženje Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini i Centar za istraživanja i kreiranje politika iz Makedonije, a podržava Evropska unija, predstavlja nastavak dugotrajnog rada Inicijative za REKOM, mreže civilnog društva koja se zalaže za osnivanje Regionalne komisije za činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava počinjenih na području bivše Jugoslavije, u razdoblju  1991. – 2001. godine.

O PROJEKTU  / О ПРОЈЕКТУ

ZAJEDNO MOŽEMO VIŠE /  ЗАЈЕДНО МОЖЕМО ВИШЕ

Projekt „Zajedno možemo više” realizira Udruženje „Lan” iz Bihaća, u okviru  projekta „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije  – podrška REKOM-u“.

Projekt se realizira  u  JU Mješovita srednja škola iz Bihaća i JU Mješovita srednja škola iz Bosanskog Petrovca. Provodi se pet mjeseci. U projekt će direktno biti uključeno 30 učenika i 10 nastavnika, a indirektno oko 60 nastavnika i 500 učenika ovih škola, menadžment škola, roditelji i lokalna zajednica.

OPĆI CILJ PROJEKTA

Opći cilj je doprinijeti boljem razumijevanju različitosti (različitih stavova, vjera, nacija, uvjerenja, svjetonazora, različitih pogleda na sadašnjost i budućnost, pitanja izbjeglica i migranata i dr.)

SPECIFIČNI CILJ PROJEKTA

Specifični cilj je promoviranje interkultularizma u školskom okruženju i lokalnoj zajednici nizom aktivnosti koje će se odvijati u trajanju od 5 mjeseci, u dvjema lokalnim zajednicama Unsko-sanskog kantona ( Bihać i Bosanski Petrovac).

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Edukacija učenika i nastavnika
 • Međusobne posjete učenika i nastavnika i zajedničke aktivnosti
 • Okrugli sto
 • Ulične akcije
 • Medijsko predstavljanje projekta

TEME NAŠIH RADIONICA ZA UČENIKE

Ljudska prava su urođena prava svih ljudi: muškaraca i žena, zbog toga što su ljudska bića. Univerzalna su – pripadaju svakom ljudskom biću podjednako, bez diskriminacije po bilo kojem osnovu: bez obzira na spol, rasu, boju, jezik, vjeru, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovinu rođenje ili dugi status. Nedjeljiva su – jednakog su značaja i međusobno zavisna. Neotuđiva su – nerazdvojiva su od pojedinca.

Društveni razvoj mora se temeljiti na pravdi, solidarnosti i jednakosti među svim zemljama i unutar svake od njih, a društvena  pravda, jednakost i pravičnost čine temeljne vrijednosti svakog društvenog života. Društvena pravda zasniva se na principima poštenja, jednakosti, poštivanja različitosti, pristupu društvene zaštite, kao i primjene ljudskih prava u svim područjima života.

Mobilnost u svrhu učenja za sve učenike i studente osigurava:

 • bolje obrazovne rezultate;
 • bolju zapošljivost i bolje prilike za napredak;
 • veći osjećaj za inicijativu i poduzetništvo;
 • veću osnaženost i samopouzdanje;
 • bolje znanje stranih jezika;
 • veću interkulturalnu osviještenost;
 • aktivnije učešće u društvu;
 • veća svijest o evropskim projektima mobilnosti u svrhu učenja i vrijednostima EU-a;
 • veću motiviranost za učešće u budućem (formalnom/neformalnom) obrazovanju ili osposobljavanju nakon razdoblja mobilnosti u inozemstvu.