Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Aktivnosti na osnaživanju osoblja unutar CFS-ova

U okviru projekta “Support to migrant and refugee children and families” u suradnji sa Save the Children, Udruženje LAN realizira aktivnosti na osnaživanju osoblja unutar CFS-ova. Do sada su održane radionice na temu Komunikacija, Politika zaštite djeteta, Uloga i značaj CFS-a, Planiranje i programiranje aktivnosti.