Udruženje „LAN“ je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti, i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine. Ovu web stranicu finansijski podržava Evropska Unija u sklopu projekta "Medijska pismenost osoba s invaliditetom/hendikepom"

Sadnja cvijeća i uređenje interijera – nove aktivnosti Udruženja Lan u okviru projekta “Planeta Zemlja je naš zajednički dom” / Planting flowers and interior design – new activities of the Lan Association within the project “Planet Earth is home to all of us”

U decembru 2020. godine u privremenim prihvatnim centrima za prihvat porodica sa djecom i ostalih ranjivih kategorija Borići i Sedra, Udruženje Lan iz Bihaća je organiziralo aktivnosti sadnje cvijeća i uređenja interijera u okviru projekta „Planeta Zemlja je naš zajednički dom“ čija je osnovna svrha razvijanje osjećaja odgovornosti za očuvanje čovjekove prirodne sredine i estetskog doživljaja okruženja u kojem trenutno žive, što doprinosi ostvarenju osnovnog cilja projekta – razvijanja potrebe veće brige za zdravlje, podizanja svijesti, odgovornosti i kritičkog mišljenja kod djece, roditelja i ostalih korisnika centara o važnosti očuvanja čovjekove prirodne sredine.

Projekt implementira Međunarodna organizacija za migracije u Bosni i Hercegovini (IOM) i Udruženje Lan kao primalac granta, a realizira se u okviru projekta „Regionalna podrška zaštitno-osjetljivom upravljanju  migracijama na Zapadnom Balkanu i Turskoj – Faza II“ za koji je sredstva osigurala Evropska unija.

Aktivnostima sadnje cvijeća i uređenja prostora, uz djecu iz privremenih prihvatnih centara Borići i Sedra, priključili su se i volonteri Udruženja Lan. Ova aktivnost je vrlo bitna jer razvija pozitivne stavove o važnosti zaštite okoliša i očuvanja zdrave životne sredine, ali i smisao za lijepo i osjećaj zadovoljstva životom u prijatnom i estetski uređenom prostoru. Kroz ove aktivnosti nastojali smo razviti ljubav prema prirodi, osjećaj za estetiku, ali i osjećaj odgovornosti i brige za cvijeće. Djeca su vrlo ozbiljno prihvatila zadatak, vrijedno su pomagala i dobila mnoge savjete i preporuke kako se brinuti o cvijeću u narednom periodu. Radionica je završila zajedničkim druženjem svih sudionika pokraj zasađenih biljaka uz užinu i osvježenje, odakle je upućena poruka da svaki pojedinac svojim ponašanjem može sudjelovati u stvaranju boljih uvjeta i okoline za sigurno i zdravo odrastanje djece i mladih. Kroz višesatnu interaktivnu i kooperativnu aktivnost promovirali smo međusobno druženje i razumijevanje između djece u pokretu i mladih iz lokalne zajednice.

In December 2020, in the temporary reception centers for families with children and other vulnerable categories Borići and Sedra, the Lan Association from Bihać organized flower planting and interior design activities within the project “Planet Earth is home to all of us” whose main purpose is to develop a sense of responsibility for preserving the human environment and the aesthetic experience of the environment in which they currently live, which contributes to achieving the basic goal of the project – developing the need for greater health care, awareness raising, responsibility and critical thinking of children, parents and other users of the centers on the importance of preserving the human natural environment.

The project is implemented by the International Organization for Migration Bosnia and Herzegovina (IOM) and the Lan Association as a grant recipient, and is implemented within the project “Regional Support to Protection-Sensitive Migration Management in the Western Balkans and Turkey – Phase II”, funded by the European Union.

Along with children from the temporary reception centers Borići and Sedra, volunteers from the Lan Association also joined the activities of planting flowers and arranging the space. This activity is very important because it develops positive attitudes about the importance of protecting the environment and preserving a healthy environment, but also a sense of beauty and a sense of satisfaction with life in a pleasant and aesthetically arranged space. Through these activities we tried to develop a love of nature, a sense of aesthetics, but also a sense of responsibility and care for flowers. The children took the task very seriously, helped diligently and received many tips and recommendations on how to take care of flowers in the coming period. The workshop ended with a joint gathering of all participants next to the planted plants with snacks and refreshments, from which the message was sent that each individual can participate in creating better conditions and environment for safe and healthy growth of children and youth. Through several hours of interactive and cooperative activity, we promoted mutual socializing and understanding between children on the move and young people from the local community.